Detalls d'oferta de treball


Empresa: Iniciatives Alt Urgell SA
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell, Castellciutat, Alàs o altres
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Altres
Nombre de vacants: 7
Disponibilitat: Immediata
Descripció: - Descripció breu del lloc de treball: tasques de monitor/a de pati i menjador i vigilant de menjadors i patis, millora dels hàbits, control de comportament. Entre les persones seleccionades es podrà designar un responsable al qual s’assignaran tasques de control. - Durada del contracte: Fins a fi de curs escolar 2019/2020. - Jornada laboral: jornada parcial, les 7 places ofertades tenen jornades diverses, entre un 12,5% i un 31%. - Horari: En general, la feina serà de dilluns a divendres entre les 12:30h i les 15:15 hores Aquesta jornada és indicativa i, per tant, serà flexibles podent ser modificada amb un marges d’una hora tant a l’inici com al final de la jornada inicialment fixada. També es poden modificar els dies de la setmana - Lloc de prestació: La Seu d’Urgell, Castellciutat, Alàs o altres escoles de la comarca. No es retribuirà el desplaçament - Retribució inicial: Import brut mensual varia en funció del lloc de treball. Mínim 135 € bruts/mes - Màxim 380,26 bruts/mes segons jorna
Tipus de jornada laboral: Parcial
Salari:
Informació addicional: NO US INSCRIVIU A LA BICAT: anar a l'OT-SOC de La Seu d'Urgell I. Requisits generals per a prendre part al concurs: a) Tenir la ciutadania d'un país de la Unió Europea. b) Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat de jubilació. c) Estar en possessió de la títol de Monitor/a de Menjador o equivalent (es considera equivalent el títol de monitor/a de lleure, director de lleure o equivalent) d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec. e) No haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública. f) Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell B de la Junta Permanent de Català o algun dels certificats o títols equivalents esmentats a l’annex del Decret 14/1994, de 8 de febrer (DOGC 1859 d’11.2.94) de la Generalitat de Catalunya. En e
Nom de la persona de contacte: Oficina de Treball - SOC La Seu d'Urgell
Correu electrònic de la persona de contacte:
Telèfon de la persona de contacte: 973 35 10 74
Tipus d'oferta Oferta estàndard