Detalls d'oferta de treball


Empresa: Consell Comarcal Alt Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Enginyeria i tècnica
Nombre de vacants: 1
Disponibilitat: Immediata
Descripció: Les instàncies, dirigides a la presidència, s'han de presentar al Registre electrònic del Consell Comarcal o al Registre presencial d'entrada, o bé mitjançant alguna de les formes assenyalades a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, del Procediment Administratiu Comú, durant el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent de la publicació del corresponent anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, juntament amb els documents a què es refereix la base 9, i als annexos 1 1 2 d'aquestes bases. En dites instàncies els aspirants hauran de manifestar que compleixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base 7 de la convocatòria del procés selectiu. Si el dia d'acabament del termini o d'actuació obligada fossi festiu, passaran les actuacions al dia següent hàbil. Consentiment al tractament de dades personals: Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter perso
Tipus de jornada laboral: Completa
Salari:
Informació addicional: No us inscriviu!! heu de presentar una instància al COnsell COmarcal de l'Alt Urgell. L’últim dia de presentació d’instàncies és el 19/11/2019 Consulteu bases, requisits i temari al taulell de www.ccau.cat https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=225311&idens=8100430008
Nom de la persona de contacte:
Correu electrònic de la persona de contacte:
Telèfon de la persona de contacte:
Tipus d'oferta Oferta estàndard