Currículum Vitae


Apartats necessaris per un C.V.

1.  Dades personals: nom i cognoms, adreça, data i lloc de naixement, telèfon, correu electrònic (si l'utilitzeu habitualment), DNI (opcional)
2.  Dades formatives:
  2.1.  Formació reglada: cursada en centres homologats
  2.2.  Formació no reglada: cursos de curta durada, jornades, congressos, ...
  2.3.  Formació complementària: en el cas que la formació sigui molt extensa, farem un apartat amb seminaris, jornades i congressos.
  2.4.  Observacions generals: posar any, centre on es va realitzar, hores o temps de durada. Cal posar el títol amb més graduació (p.e. si tenim una llicenciatura no posarem el graduat).
3. Idiomes i informàtica:
  3.1.  Idiomes: remarcant el nivell escrit i el parlat de tots els idiomes que coneixem, si hem realitzat algun curs l'afegirem aquí.
  3.2.  Informàtica: posarem els llenguatges que coneixem, centre i any del curs.
4.  Dades laborals: Empresa on s'ha treballat, període de temps, funcions desenvolupades i càrrec ocupat. Es pot afegir experiència sense contracte, si és molt minsa, i també els contractes en pràctiques.
5.  Altres dades: informació addicional (p.e. vehicle propi, carnet de conduir, disponibilitat horària i geogràfica, cartes de recomanació, habilitats personals, aficions i hobbies (si tenen relació amb la feina).

Tipologies més utilitzades per a fer un CV:


 

1.  CV cronològic:  creixent o descendent; Més recomanat el descendent, és a dir, començant per allò més recent. Es fa servir quan el perfil té continuïtat laboral, sense llargues interrupcions. Cal destacar càrrecs a les empreses.


 

2.  CV funcional: agrupant experiència professional per blocs laborals, aporten rellevància a habilitats personals i professionals, s'adequa a perfils polivalents, o amb llargs períodes sense activitat laboral.

 

3. CV europeu: remarca capacitats o aptituds: socials, organitzatives, tècniques, artístiques, etc.