Models de documents per a candidats


Vocabulari útil

Base reguladora

La base reguladora és una quantitat que varia depenent del motiu que causa la prestació.

Categoria professional

És l'assignació d'una categoria prevista en el conveni col·lectiu d'acord amb la funció que realitzes i que consta en el contracte de treball.

Cedent

Aquell qui cedeix. En la successió d’empresa es refereix a l’empresari que cedeix la seva empresa a un altre.

Cessionari

Aquell a qui se cedeix quelcom. En la successió d’empresa, es refereix al nou empresari, al nou titular de l’empresa, unitat productiva...

Certificat d'empresa

És un document que t'ha de facilitar l'empresa quan deixes de treballar-hi, on consta el temps treballat, el motiu de baixa de l'empresa i les bases de cotització computables per a la prestació de l'atur.

Clàusules addicionals

Clàusules que s’afegeixen al contracte de treball mitjançant acord entre les parts.

Complements salarials

Són quantitats que l’empresa satisfà al treballador en motiu de les seves circumstàncies personals (antiguitat, nivell de formació i idiomes, etc.), del lloc de treball (nocturnitat, toxicitat, penositat, perillositat, responsabilitat, etc.) o dels resultats de l’empresa (plus de beneficis, comissions, etc.).

Compromís d'activitat

Les obligacions inherents al compromís d'activitat es tradueixen en: Subscriure i complir les exigències del compromís d’activitat, és a dir, cercar feina de manera activa, acceptar una feina adequada i participar en accions específiques de motivació, informació, orientació, formació, reconversió o inserció professional per incrementar l’ocupabilitat. Participar en accions que es determinin pel Servei Públic d’Ocupació, dins d’un itinerari d’inserció, que té per finalitat millorar l’ocupació.

Conveni col·lectiu

Acord que sorgeix de la negociació entre els representants dels treballadors i els representants dels empresaris (negociació col·lectiva). El conveni regula, ja sigui a nivell estatal, autonòmic, provincial o d’empresa, quines són les condicions de treball, retribució, categories professionals, període de prova, permisos, vacances, etc., en un sector d’activitat o empresa concreta. El conveni d’aplicació en cada cas, que ha de constar al contracte, regeix amb caràcter obligatori les relacions de treball als centres de treball inclosos en el seu àmbit d’aplicació funcional, territorial i temporal. En cap cas el contracte pot contradir el conveni en perjudici del treballador. En canvi, si que és possible millorar el contingut del conveni, cas en què allò acordat és igualment d’aplicació obligatòria. Pots consultar el teu conveni al següent web.

Delegat de prevenció

És el representant del personal que té funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. És elegit entre els representants del personal. Té les competències i facultats establertes en la Llei de prevenció de riscos laborals.

Estatut dels treballadors

Norma bàsica en matèria de Dret laboral. Es tracta d’una norma de mínims, que en cap cas es pot vulnerar, tot i que es pot millorar. Consulta l’Estatut dels treballadors.

Fons de garantia salarial (FOGASA)

És un organisme autònom, depenent del Ministeri de Treball i Seguretat Social, la funció del qual és garantir als treballadors la percepció del salari, així com les indemnitzacions per acomiadament o extinció de la relació laboral, pendents de pagament a causa d’insolvència, suspensió de pagaments, fallida o concurs de creditors de l’empresari. Consulta tota la informació relativa a FOGASA.

Frau de llei

Consisteix en utilitzar una norma no utilitzable per a aquell supòsit (norma de cobertura) per evitar allò disposat en una altra norma aplicable al cas (norma defraudada).

Grup professional

Agrupa les aptituds professionals, titulacions i contingut general de la feina. Pot incloure diverses categories professionals i diferents funcions o especialitats professionals.

Hores complementàries

Són aquelles hores la realització de les quals ha estat acordada, a més de les hores ordinàries pactades al contracte, d’acord amb la llei i normativa continguda als convenis col·lectius. Entre d’altres límits, aquestes hores només es poden pactar en els contractes a temps parcial de durada indefinida i només són exigibles si s’han pactat expressament amb el treballador. El nombre d’hores complementàries no pot excedir en cap cas del 15% de les hores ordinàries de treball objecte del contracte.

Patronal

Entitats de defensa dels interessos dels empresaris, que actuen en la seva representació.

Consulta les webs d’algunes d’aquestes entitats:

Preavís

Avisar amb antelació. La llei exigeix el compliment d’un termini de preavís en determinats supòsits, com per exemple en l’acomiadament per causes objectives, la baixa voluntària per part del treballador, l’extinció del contracte, etc.

Quitança

Liquidació de les quantitats a deure entre les parts que té lloc a la finalització de la relació laboral. Normalment inclou la part proporcional de les vacances meritades i no gaudides, així com de les pagues extraordinàries, tret que s’hagin percebut prorratejadament cada mes. Pretén el compliment de totes les obligacions contractuals pendents a càrrec de les parts del contracte.

Salari mínim interprofessional

El Salari mínim interprofessional (SMI) es fixa anualment pel Govern, prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i associacions empresarials més representatives, tenint en compte, entre d’altres indicadors, l’Índex de Preus del Consum (IPC). En cas que no es compleixin les previsions sobre l’IPC, se’n farà una revisió semestral. Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació de la direcció provincial de Treball i Seguretat Social. Aquest servei permet un intent d’arribar a un acord satisfactori per a ambdues parts, abans del procediment judicial. Si s’arriba a un acord, aquest és directament executable i és de compliment obligatori en els mateixos termes que les sentències. En determinats supòsits és obligatori intentar la conciliació prèvia abans d’interposar la corresponent demanda al Jutjat.

Subrogar

La subrogació empresarial fa referència a la successió d’empresa. En sentit ampli, subrogar és substituir o posar una persona en el lloc d’una altra.

Vida laboral

La vida laboral representa “l’historial professional d’un treballador, recollint dades com ara règim i grup de cotització, empreses, dates d’alta i baixa, tipus de contracte o els dies en alta”. Pots obtenir el teu informe de vida laboral:

  • Personalment a les oficines de la Seguretat Social (necessites l’original i una fotocòpia del teu DNI/NIE).
  • Trucant al 901 50 20 50 (se’t remetrà per correu ordinari a domicili).
  • Mitjançant Internet