Detalls d'oferta de treball


Empresa: Consell Comarcal Alt Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Administració pública
Nombre de vacants: 1
Disponibilitat: Immediata
Descripció: Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 07/04/2020 s'ha convocat concurs oposició per seleccionar un/a tècnic/a d’igualtat per al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i per al Servei d’Atenció Integral (SAI), com a personal laboral interí i borsa de substitucions.
Tipus de jornada laboral: Completa
Salari: Import brut anual 21.574,66 €
Informació addicional: Les instàncies per a prendre part en el concurs, s’adreçaran al president del Consell Comarcal i es presentaran en el Registre General de l’entitat, en dia i hores hàbils d’oficina, o bé, per la Seu electrònica https://www.seu-e.cat/ca/web/ccalturgell/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’últim anunci publicat al BOP o al DOGC. Amb la instància s’ha de presentar un currículum i fotocòpia compulsada de tots aquells mèrits que s’al·leguin per a prendre part al concurs.
Nom de la persona de contacte:
Correu electrònic de la persona de contacte:
Telèfon de la persona de contacte: 973353112
Tipus d'oferta Oferta estàndard