Detalls d'oferta de treball


Empresa: Consell Comarcal Alt Urgell
Lloc de treball:
Ciutat: La Seu d'Urgell
Província: Lleida
Comarca / àrea: Alt Urgell
País: ESPAÑA
Àrea: Administració pública
Nombre de vacants: 2
Disponibilitat: Immediata
Descripció: Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 02/06/2020 s'ha convocat concurs oposició per seleccionar dos/dues tècnics/ques dels plans de reactivació econòmica COVID-19 en l’àmbit d’ocupació, condicionat a la concessió de la subvenció per part de la Generalitat, i a aquests efectes es fa pública la seva convocatòria
Tipus de jornada laboral: Completa
Salari: Nivell A2, CD 22 i CE 210,00€
Informació addicional: Requisits: titulació universitària de diplomatura, grau o llicenciatura relacionada amb els àmbits de les ciències socials i jurídiques i econòmiques, arts i humanitats, enginyeria i arquitectura. Les instàncies per a prendre part en el concurs, en les que els/les aspirants declararan que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la convocatòria, s’adreçaran al president del Consell Comarcal i es presentaran en el Registre General de l’entitat (Passeig de Joan Brudieu, núm.15, de La Seu d’Urgell), en dia i hores hàbils d’oficina, dins el termini dels vint dies hàbils següents a la data de publicació de l’anunci corresponent en el últim dels diaris oficials. Data final presentació 14 juliol.
Nom de la persona de contacte:
Correu electrònic de la persona de contacte:
Telèfon de la persona de contacte: 973353112
Tipus d'oferta Oferta estàndard